Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Dobrodošli na”AutoDiler” online platformu za oglašanje koja vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala u skladu s navedenim Pravilima i uslovima korišćenja. Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja (u daljem tekstu: Pravilnik). Korištenjem i posjećivanjem stranica www.autodiler.me i pripadajućih sadržaja www.autodiler.me i mobilnih aplikacija brenda AutoDiler, podrazumijeva se da svjesno prihvatate ovaj Pravilnik, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavještenja.

Vi ste oglašivač i vlasnik sadržaja koji objavite na sajtu i aplikaciji AutoDiler i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, artiklima/oglasima koje ste objavili i za komunikaciju koja je obavljena putem vašeg profila. Vi kao posjetioc i korisnik ste dužni pročitati navedeni Pravilnik, te se vaše posjećivanje i korištenje stranica AutoDiler.me smatra potpunim prihvatanjem Pravilnika. Molimo vas da Autodiler.me ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen jer to ni Vama ni nama ne ide u prilog.
Vi imate pravo korištenja sadržaja i usluga Autodiler.me, jednako kao i sve druge osobe, kompanije i oglašivači. Molimo da poštujete pravo na slobodu tržišta i konkurencije.

Ukoliko smatrate da Autodiler.me treba neke izmjene ili dopune Pravilnika, kontaktirajte nas.

Za vrijeme korištenja Autodiler.me, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Crne Gore. Autodiler.me zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. Autodiler nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačne obavijesti o izmjenama Pravila, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije na Autodiler.me.

 

Usluge

Radi boljeg razumijevanja usluge koju Autodiler.me pruža korisnicima i posjetiteljima web sajta, kao i svim trećim licima, nudimo detaljno obrazloženje usluga i to:

Web sajt Autodiler.me treba shvatiti kao virtuelni oglasni prostor u isključivom vlasništvu izdavača Autodiler.me (kao što bi to bila oglasna ploča ili neki oglasni printani časopis), na kojem Autodiler.me nudi svojim korisnicima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime i za svoj račun nude prodaju, iznajmljivanje, pružanje usluga i/ili potražnju usluga i/ili proizvoda, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i zakonitost svih navoda, iz objavljenog oglasa.

Shodno prethodno navedenom, sve objave, oglasi (artikli), poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na web sajtu, preneseni i/ili linkovani sa web sajta su isključiva odgovornost registrovanog korisnika web sajta iz čijeg oglasa ti podaci potiču.

Korisnicima Autodiler.me se, pored besplatnih oglasa nudi i opcija promocije i / ili sponzorisanja oglasa shodno njihovom položaju na ukupnom virtuelnom oglasnom prostoru, ali se time takvo objavljivanje ne smatra, niti se može smatrati da Autodiler.me na bilo koji način učestvuje u trgovini, niti da je oglašivač stekao pravo vlasništva nad bilo kojim dijelom tog virtualnog prostora.

Način i uslovi sponzorisanja definisat će se posebnim paketima oglašavanja u kojima će biti jasno definisani način, cijena i pravila promocije i sponzorisanja oglasa.

Promocija i sponzorisanje oglasa ne podrazumijevaju da je Autodiler.me na bilo koji način oglašivačima prepustio pravo utjecaja na uređenje i izgled stranice, što uključuje, kako tehničko uređenje stranice, tako i pravo da sponzori podnose zahtjeve za uređenjem sadržaja koji će biti objavljen na svakoj pojedinoj podstranici individualnog oglašivača, a koji ne predstavlja vlastiti oglas tog sponzora.

Autodiler.me je vlasnik virtuelnog prostora www.autodiler.me i u tom smislu samostalno odlučuje o načinu oglašavanja svakog pojedinog korisnika, što uključuje mogućnost pojave više različitih reklama na pojedinačnoj display oglasnoj poziciji drugog oglašivača u skladu sa različitim paketima oglasnih usluga Autodiler.me i zvaničnom cjenovniku.

Shodno prethodno navedenom, obavještavaju se korisnici, posjetioci i sva treća lica, da Autodiler.me, kao i njegov izdavač, ne nude prodaju, zamjenu i /ili iznajmljivanje ili pak kakvu uslugu iz oglasa koji su objavljeni na web sajtu, već to čine isključivo i samo korisnici web sajta Autodiler.me.

 

Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice Autodiler.me, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanom artiklu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. Autodiler.me čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti podataka ličnosti, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno.

U svrhu oglašavanja na web sajtu Autodiler.me, korisnik se obavezuje registrovati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.

Svaki korisnik registracijom na Autodiler.me daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u bazu ličnih podataka koju vodi izdavač Autodiler.me, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se Autodiler.me i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

Autodiler.me garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećim licima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratifikovanim međunarodnim aktima.

Autodiler.me garantuje da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju Autodiler.me može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcionisanjaa stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika.

Shodno Zakonu o zaštiti podataka ličnosti, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u bazi ličnih podataka koju vodi društvo WebLab d.o.o, kao izdavač Autodiler.me, koje se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika,Autodiler.me je ovlašten proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili u slučaju da je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

Svaki korisnik ili član stranice autodiler.me ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva.

Korisnik takođe ima pravo zahtijevati da mu Autodiler.me dostavi podatke o tome koje lične podatke tog korisnika posjeduje.

Autodiler.me ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećem licu, davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim da drugi način.

Korištenjem Autodiler.me saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona Autodiler.me upotrijebi u svrhu slanja obavještenja o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavještenja vezanih uz oglas koji je prodavač objavio ili uz samo oglašavanje. Korištenjem Autodiler.me saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

 

Zaštita autorskih prava

Podaci na Autodiler.me su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima Crne Gore. Autorska prava koja se odnose na Autodiler.me uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju Autodiler.me te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača.

Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, upotrijebljeni robni znaci “AutoDiler”,” AutoDiler.me”, “Kupi Najbolje, Prodaj Najbrže” kao i svi ostali tekstovi i navodi na web sajtu www.autodiler.me su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača Autodiler.me, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa, pri čemu napominjemo da se ne radi o navodima Autodiler.me, niti Autodiler.me daje bilo kakvu garanciju u pogledu tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. Autodiler.me se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na Autodiler.me.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima Crne Gore, te podliježete sankcijama.

 

Isključenje iz upotrebe, naknada štete

Autodiler.me zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uslove korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na Autodiler.me, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika.
Autodiler.me zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi Autodiler.me, a posebno u smislu:

• kopiranja sadržaja objavljenog na Autodiler.me i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
• lobiranja oglašivača Autodiler.me na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
• kreiranje ili korištenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane Autodiler.me administracije)
• predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom Autodiler.me (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena)
• direktnog ili indirektnog pozivanja drugih oglašivača na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije
• višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka ili javnih pitanja istim i/ili različitim oglašivačima
• zaobilaženja ograničenja u besplatnoj objavi i obnovi artikala u definisanom periodu
• brisanja i/ili završavanja oglasa, te ponovne objave oglasa istog ili sličnog sadržaja zloupotrebljavanjem sistema
• izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje
• predstavljanja ili objave oglasa pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom
• neovlaštenog predstavljanja u ime Autodiler.me administracije i njenih zaposlenih
• nepoštovanja drugih obavještenja, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama Autodiler.me
• korištenja jednog ili više duplih profila za prijavu zloupotrebe artikala

Autodiler.me, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

 

Garancija

Autodiler.me ne garantuje za:

• tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni za kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
• nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
• da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
• da će treća strana legalno koristiti stranice Autodiler.me sve vrijeme.

Odgovornost

Autodiler.me, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

• korištenja stranice Autodiler.me
• korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice Autodiler.me
• informacija na stranici Autodiler.me
• postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici Autodiler.me
• postupaka korisnika Autodiler.me
• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
• korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Autodiler.me
• korištenja stranica koje nisu pod domenom www.autodiler.me, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Autodiler.me, kopirajući stranicu www.autodiler.me vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu

Autodiler.me ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Autodiler.me, niti podupiranja takvih stranica od strane Autodiler.me. Autodiler.me može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Autodiler.me na taj način. Autodiler.me povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. Autodiler.me nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualne svojine, a obzirom da Autodiler.me nije autor takvog oglasa, niti ponuđač, niti distributer ponuđenog artikla ili usluge.

 

Oglas - Pravila postavljanja i uklanjanje istih -

Kod predavanja oglasa na Autodiler.me, oglašivač dodjeljuje Autodiler.me pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na Autodiler.me na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane Autodiler.me. Autodiler.me ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopšte ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na Autodiler.me, a posebno u sljedećim slučajevima:

• kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna(Cijena oglasa mora biti realna.Oglasi bez prave/realne cijene neće biti objavljeni)
• fotografije u oglasima moraju biti realne-fotografišite predmet koji prodajete(screenshot fotografije, fotografije sa interneta,dorada fotografija nisu dozvoljene)
• kada je oglas predat u pogrešnu kategoriju
• ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmijenjenim uslovima…)
• kada proizvod i/ili oglašivač se u opisu proizvoda poziva na sličnost sa autentičnim i/ili originalnim proizvodom, i to naročito, ali ne ograničavajući se na navode: „replika“, “imitacija“ ili sl.
• kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
• kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualne svojine nekog drugog
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima Crne Gore nedopuštene i zabranjene materijale
• kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga
• kada je artikal prodat ili završena njegova kupoprodaja
• kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema Autodiler.me
• kada je artikal sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
• kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja Autodiler.me
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa nije u posjedu ili vlasništvu oglašivača
• kada se oglašavaju ukradeni predmeti ili ukradeni digitalni sadržaji.

Uklanjanje oglasa se vrši isključivo sa naloga sa kojeg je postavljen (Ne može se ukloniti oglas pozivom/porukom sa broja telefona koji nije upisan u datom oglasu)

Oglašivač je saglasan:

• da objavom oglasa na Autodiler.me on stupa u svojstvo ponuditelja proizvoda shodno Zakonu o obligacionim odnosima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu predmeta i cijene proizvoda čija se distribucija nudi
• da Autodiler.me ne učestvuje u trgovini, pa da samim tim Autodiler.me ne garantuje niti jemči, niti na bilo koji način odgovara za ispunjenje ugovora po prihvaćenoj ponudi oglašivača, tj. za realizaciju predmetne prodaje, zamjene i /ili drugog vida distribucije
• da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa proizvoda ili usluge, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja proizvoda i/ili usluga suprotno pozitivnim propisima Države Crne Gore
• da postavljanjem oglasa odgovara za tačnost i istinitost opisa proizvoda i usluga, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno odgovoran za pravne i materijalne nedostatke
• izbrisati sve podatke o artiklu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
• da neće koristiti Autodiler.me u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, “copyright”-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke, kao ni oglašavati prodaju proizvoda reklamiranjem sličnosti dotičnog proizvoda sa autentičnim tj. originalnim proizvodima
• da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na Autodiler.me postaju vlasništvo istog
• da osobe koje održavaju Autodiler.me kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih
• da Autodiler.me članovima sa verifikovanim brojem telefona šalje SMS poruke o novostima na stranici kao i ponude o proizvodima i servisima za koje AutoDiler.me smatra da su od koristi za korisnika.
• da Autodiler.me ne može obezbijediti da izdvojeni artikli, pri čemu se misli na promovisane, sponzorisane ili artikle na hitnoj prodaju, budu uvijek na prvim stranicama pretrage, ili u vrhu prikazanih na početnoj stranici
• da Autodiler.me može izbrisati sve podatke o artiklu ukoliko je oglas nevažeći, a shodno diskrecionoj ocjeni Autodiler.me
• da njegovo korisničko ime može biti promijenjeno, ukoliko Autodiler.me smatra da je promijena potrebna, bez odgovornosti prema oglašivaču
• da Autodiler.me neće koristiti za oglašavanje istih proizvoda pod različitim profilima, ili za oglašavanje proizvoda na različitim profilima navodeći iste kontakt informacije
• da će potpuno poštovati sve odluke Autodiler.me i njenih zaposlenih.
• da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja Autodiler.me administracije.Korisnički profil može biti izbrisan nakon isteka perioda od 15 radnih dana od momenta potvrde vlasništva nad profilom
• da Autodiler.me administracija odlučuje da li će dozvoliti brisanje korisničkog profila ukoliko postoji zabilježen negativan dojam na istom
• da će Autodiler.me administraciji isporučiti dokaze o porijeklu artikla, ukoliko se to bude od njega tražilo
• da postavljanjem oglasa potvrđuje posjedovanje potrebne licence, prava, saglasnosti i/ili dozvole za oglašavanje i objavu istog
• da Autodiler.me nije odgovoran za sadržaj teksta dojma i komentara na dojam
• da se na oglasnom prostoru jednog oglašivača može pojaviti jedna ili više reklama drugog oglašivača ili drugih kompanija koje takođe vrše reklamiranje ukoliko je način reklamiranja kompatibilan tehničkom izgledu stranice i uz prikaz oglasa prvog oglašivača u cijelosti

Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korištenja Autodiler.me, te Autodiler.me zadržava pravo da upozori i/ili iz dalje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodnog obavještenja i bez obrazloženja.

Korisnici Autodiler.me su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da Autodiler.me nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika. Autodiler.me ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji artikal prikazan ili prodat na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

 

Prigovori trećih lica

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetioci da web sajt Autodiler.me shodno naprijed navedenim uslovima i obrazloženjima, ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika ovog web sajta, a kojim informacijama autodiler.me samo osigurava pristup.

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetioci web sajta Autodiler.me da je Autodiler.me oslobođen svakog oblika odgovornosti za pretragu sadržaja na virtuelnom oglasniku, privremenom prolaznom čuvanju – cashing, čuvane stranog sadržaja – hosting na zahtjev korisnika, kao i na eventualno omogućavanje pristupa informacijama trećih lica – linking.

Također se obavještavaju treća lica da se shodno smislu usluge Autodiler.me, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude, naročito o autentičnosti proizvoda čija se distribucija nudi) rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika. Autodiler.me ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili oglašivaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.

Sve eventualne zahtjeve trećih lica, treća lica mogu dostaviti na adresu: info@autodiler.me, te se Autodiler.me obavezuje da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev.

Korisnici i oglašivači, kao i treća lica, se obavještavaju da Autodiler.me nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga –zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.

Autodiler.me obavještava treća lica, korisnike i /ili oglašivača da na ovom virtuelnom oglasnom prostoru zagovara slobodnu trgovinu pod istim uslovima, te da shodno tome u svim situacijama u kojima se postupanje suprotno ovim pravilima ne može utvrditi na nesumnjiv način, će na utvrđivanje takvih činjenica uputiti podnosioca zahtjeva na odgovarajući sudski i/ili upravni postupak protiv vlasnika dotičnog sadržaja. Shodno prethodno navedenom Autodiler.me se obavezuje odmah, bez odlaganja, postupiti po nalogu nadležnog organa, te ukloniti, brisati i/ili mijenjati svaki oglas/e koji su u takvom nalogu naznačeni.

Vlasnici Autodiler.me sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.autodiler.me bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nisu odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem Autodiler.me, korisnik/posjetioc potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja Autodiler.me i da ih u cijelosti prihvata.